Παρέχουμε αξιόπιστες και θεσμικά άψογες λύσεις αποξήλωσης εργοστασίων και εγκαταστάσεων με τεχνογνωσία και εμπειρία ετών σε πλήθος έργων.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις αποξήλωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποθηκών βασισμένες σε εμπειρία ετών και τεχνογνωσία. Στο χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνονται από μικρές αποθήκες έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Για την εκτέλεση των εργασιών εφαρμόζουμε λύσεις εναρμονισμένες με τη σχετική νομοθεσία.