Αγοράζουμε ανοξείδωτο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα κράμματα και όλες τις μορφές ανοιξείδωτου χάλυβα προς ανακύκλωση. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται βιομηχανικές και κατασκευαστικές μονάδες, κρατικοί και στρατιωτικοί φορείς, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μετάλλων, αυτοκινήτων, στερεών αποβλήτων και ΚΔΑΥ. Ανάμεσα στα υλικά που αγοράζουμε συγκαταλέγονται και τα παρακάτω:

  • Ρετάλια και γρέζια προερχόμενα από τις βιομηχανίες και τα κέντρα εξυπηρέτησης ανοξείδωτου χάλυβα
  • Ανοξείδωτα προερχόμενα από εφαμρογές στον κατασκυεαστικό τομέα
  • Σωλήνες, δεξαμενές και σιλό.